Zhejiang University of Technology is a school in Hangzhou.