Hangzhou Wahaha Group Co.,Ltd. is a Biotechnology company located in No.160, Qingtai Street, Hangzhou, China, Hangzhou, Zhejiang, China.