Bu Er Shu Song Ji Gong Ye ha, Ye Jie totsupushieawoKua ruparetaizingurobotsutoya, Chui Zhi Ban Song Ji nadonoWu Liu Ji Qi Zhuan Men mekadesu. robotsutodakedehanaku, Qian Hou noZhou Bian Ji Qi moZhi Zuo shiteimasu. Wu Liu Quan Ban noZi Dong Hua shisutemuwoTi Gong shiteimasu.